Terug Gemeenteraad

ma 18/09/2023 - 20:10 raadzaal

Openbare zitting

Secretariaat

Aankopen en contracten

Financiën

 • De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetwijziging van een kerkbestuur indien de ingeschreven gemeentelijke toelagen passen in het meest recente goedgekeurde meerjarenplan. Als het budget niet past in het goedgekeurde meerjarenplan, kan de gemeenteraad het budget aan het meerjarenplan aanpassen behalve wat de kosten betreft die betrekking hebben op het vieren van de eredienst.

  De gemeenteraad moet een wijziging van het meerjarenplan van een kerkbestuur goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen.

 • De gemeente en het OCMW stellen een gezamenlijk meerjarenplan op zoals voorzien in het decreet lokaal bestuur.  In dit geïntegreerd geheel wordt nog wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW.  Bij een aanpassing van het meerjarenplan dient zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn eerst hun eigen deel van de aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen.
  De gemeenteraad dient het deel van het OCMW goed te keuren en ook het eigen deel vast te stellen zodat het AMJP 2020-2026 versie kredieten 2023 in zijn geheel vastgesteld wordt.
  Bepaalde kredieten van 2023 e.v. werden aangepast alsook het resultaat van de jaarrekening 2022 werd verwerkt.

 • De kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen Voortkapel vraagt aan de gemeente om een borgstelling te verlenen voor een lening die de kerkfabriek zal aangaan om patrimonium aan te kopen.

Kunstonderwijs

Milieu

Mobiliteit

 • Aanvullend politiereglement betreft invoering of wijziging verkeersmaatregelen in : 

  • Bosstraat en Oevelse dreef
   • andere voorbehouden parkeerplaatsen, met voorbehoud voor schoolbussen tijdens welbepaald tijdsvenster
  • Gemeentestraat 
   • parkeerverbod met onderbroken gele strepen thv in- en uitrit van de gereglementeerde busparkeerplaats
   • parkeerplaats voorbehouden voor autobussen 
  • Nieuwland
   • parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 
  • E.J. Van Gansenstraat ter hoogte van parkeerstrook Delhaize 
   • parkeerverbod met de borden E1 en beperkt in tijd, wijziging dagen parkeerverbod
  • Zoerlering
   • parkeerplaatsen voorbehouden voor personenauto's 
   • parkeerplaats voorbehouden voor vrachtauto's 
  • Emiel Stalmanslaan 
   • parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 
  • Jagersweg, gedeelte tussen Gooreinde en Asberg
   • verkeer verboden in beide richtingen, met uitzondering voor plaatselijk verkeer

Onderwijs

Patrimonium

 • Op de oude gemeentelijke stortplaats van Zoerle-Parwijs liggen percelen die nog in eigendom zijn van privé personen. Om deze privé eigenaars te ontlasten van de verplichtingen is de gemeente Westerlo bereid om deze percelen aan te kopen. De broers Verheyen hebben 2 percelen liggen op deze site en zijn bereid om te verkopen volgens de waarde van het schattingsverslag opgemaakt door Plan2.

 • In 1996 is er een erfpachtovereenkomst afgesloten tussen de vzw Blauwvoet en de gemeente Westerlo. In de jaren 2009, 2011 en 2023 zijn er aanpalende percelen bijgekocht die tot op heden niet zijn opgenomen in de erfpachtovereenkomst. Met deze uitbreiding worden de betrokken percelen dienstig als voetbalterreinen opgenomen in de erfpachtakte. 

 • Het pand op de Grote Markt 10, gekend als de Carrefoursite, staat momenteel leeg en de gemeente heeft interesse getoond in een eventuele aankoop. De bedoeling is om dit pand geheel of gedeeltelijk af te breken met het oog op het voorzien van een openbare parking. In tussentijd kan het pand nog dienen voor een tijdelijke gebruik door derden.

 • Naast de pastorij van Voorkapel ligt een kleine woning, in eigendom van de kerkfabriek van Voortkapel, die momenteel nog bewoond wordt. De huidige functie als woning is niet vergund en bovendien voldoet ze niet aan de minimale kwaliteitseisen. De gemeente wil deze woning aankopen en aan de huidige bewoner een geschikte woonplaats toewijzen. De woning zal dan afgebroken worden om zo de tuin van de pastorij te vergroten.

Ruimtelijke Ordening

 • Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning met een nieuwe aan te leggen wegenis vanuit de Schietboomstraat, afgeleverd op 13 februari 2006, dient dit wegtracé door de verkavelaars nog kosteloos te worden overgedragen aan de gemeente, zodat dit kan opgenomen worden in het openbaar domein. 

 • Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning, afgeleverd op 30 december 2019, met betrekking tot de percelen afdeling 1, sectie A, nummers 597F, 598C en 601B, dienen de verkavelaars een strook grond kosteloos af te staan aan de gemeente Westerlo. Deze strook grond wordt afgestaan ter inlijving bij het openbaar domein in functie van het realiseren van een rooilijn met een breedte van 10m ter hoogte van de weg Stijn Streuvelsstraat, zoals vastgelegd in het van toepassing zijnde goedgekeurd gemeentelijk rooilijnplan.      

 • Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning, afgeleverd op 13 januari 2020, met betrekking tot het perceel afdeling 1, sectie A, nummer 595D, dienen de verkavelaars een strook grond kosteloos af te staan aan de gemeente Westerlo. Deze strook wordt afgestaan ter inlijving bij het openbaar domein in functie van het realiseren van een rooilijn met een breedte van 12m ter hoogte van de weg Bochtestraat, zoals vastgelegd in het van toepassing zijnde goedgekeurd gemeentelijk rooilijnplan.  

Staf

 • Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd. De opvolgingsrapportering is een weergave van de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan. 

Toegevoegde agendapunten raadsleden