Terug
Gepubliceerd op 07/09/2023

Agenda  Gemeenteraad

ma 18/09/2023 - 20:00 raadzaal
 • 1.

  2023_GR_00178 - Notulen zitting gemeenteraad van 19 juni 2023 - Goedkeuring

 • 2.

  2023_GR_00139 - AGB. Beslissingen van de raad van bestuur van AGB Westerlo over de periode 2022 - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt kennis van de genomen beslissingen van de raad van bestuur van het AGB Westerlo over de periode 2022.

 • 3.

  2023_GR_00151 - Cipal. Algemene vergadering van 12 oktober 2023 - Goedkeuring

  De gemeenteraad neemt kennis van de agenda en hecht goedkeuring aan de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering. De vertegenwoordiger vanuit de gemeente krijgt de opdracht zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in deze gemeenteraad

 • 4.

  2023_GR_00165 - Woonmaatschappij Leefgoed BV. Voordracht van de afgevaardigden voor het bouwcomité en het wooncomité regio Zuiderkempen - Goedkeuring

  Woonmaatschappij LeefGoed BV voorziet in de mogelijkheid tot de oprichting van een wooncomité en een bouwcomité.

  De gemeenteraad duidt de kandidaat-leden voor deze comités  aan.

 • 5.

  2023_GR_00166 - Toetreding tot aankoopcentrale Creat - Goedkeuring

  De toetreding tot 'Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services' (TMS) die fungeert als aankoopcentrale ligt ter goedkeuring voor. De service wordt als een geïntegreerd concept aangeboden door CREAT.
  Gemeente Westerlo kan vennoot worden door de éénmalige aankoop van aandelen.

 • 6.

  2023_GR_00154 - Toetreding tot aankoopcentrale IOK aangaande de groepsaankoop "Raamovereenkomst externe energiepartner voor monitoring, sturing en optimalisatie van elektriciteit" - Goedkeuring

  IOK heeft een groepsaankoop aangaande “raamovereenkomst externe energiepartner voor monitoring, sturing en optimalisatie van elektriciteit” gevoerd.
  De toetreding tot aankoopcentrale IOK aangaande voorgenoemde groepsaankoop ligt ter goedkeuring voor.

 • 7.

  2023_GR_00155 - Toetreding tot de aankoopcentrale Welzijnszorg Kempen in kader van raamcontract “Security Awareness and Training tool" - Bekrachtiging

  De aankoopcentrale Welzijnszorg Kempen heeft een groepsaankoop voor gebruik van een Security Awareness and Training tool, gevoerd. De opdracht is tevens toegankelijk voor de openbare besturen die toegetreden zijn tot de samenwerkingsovereenkomst.
  Gelet op het decreet lokaal bestuur, is de gemeenteraad bevoegd om te beslissen over de toetreding tot de aankoopcentrale. Rekening houdend met de dringende vraag vanuit de dienst ICT, werd de principiële toetreding tot de aankoopcentrale reeds voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van 10 juli 2023. Deze principiële goedkeuring wordt nu ter bekrachtiging voorgelegd op de raad.

 • 8.

  2023_GR_00156 - Toetreding aankoopcentrale Poolstok aangaande diverse raamovereenkomsten - Goedkeuring

  De toetreding tot aankoopcentrale Poolstok aangaande diverse raamovereenkomsten ligt ter goedkeuring voor.

 • 9.

  2023_GR_00160 - Toetreding tot aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop ‘Raamovereenkomst uitvoeren van diensten inzake EPC verslaggeving’. Goedkeuring.

  De intergemeentelijke aankoopdienst van IOK heeft in samenwerking met de deelnemende besturen meerdere groepsaankooptrajecten geselecteerd, waaronder het afsluiten van een groepsaankoop ‘Raamovereenkomst uitvoeren van diensten inzake EPC verslaggeving’. De toetreding tot deze groepsaankoop wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

 • 10.

  2023_GR_00162 - Weg- en rioleringswerken in Stippelberg. Samenwerkingsovereenkomst met Pidpa - Goedkeuring

  De gemeente wenst asfalteringswerken uit te voeren in Stippelberg. Pidpa wenst aldaar gelijktijdig een aantal rioleringswerken uit te voeren. Het is aangewezen om deze werken gelijktijdig aan te pakken.
  Door de toetreding tot Pidpa-HidroSan is Pidpa sinds 1 januari 2021 rioolbeheerder voor alle activiteiten inzake watersanering in Westerlo.
  Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de samenwerkingsovereenkomst met ref. 'Project K-23-026' tussen Pidpa en gemeente Westerlo voor de gezamenlijke uitvoering van de weg- en rioleringswerken in Stippelberg goed te keuren.

 • 11.

  2023_GR_00168 - Aanbod energiediensten door Iveka - Fluvius Duurzame Gebouwen: onderhoudsovereenkomst - Goedkeuring

  De gemeenteraad verleende in 2020 goedkeuring aan de kaderovereenkomst met Iveka, opdracht houdende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging - afgekort distributienetbeheerder DNB-, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie binnen de modaliteiten van specifieke overeenkomsten. Iveka biedt nu binnen deze kaderovereenkomst een specifieke onderhoudsovereenkomst aan voor diverse installaties in gemeentelijke gebouwen. Deze specifieke onderhoudsovereenkomst ligt ter goedkeuring voor.

 • 12.

  2023_GR_00171 - Kerkfabrieken. Budgetwijziging 2023 + aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - O.L.V. ten Hemel Opgenomen Voortkapel - Goedkeuring

  De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetwijziging van een kerkbestuur indien de ingeschreven gemeentelijke toelagen passen in het meest recente goedgekeurde meerjarenplan. Als het budget niet past in het goedgekeurde meerjarenplan, kan de gemeenteraad het budget aan het meerjarenplan aanpassen behalve wat de kosten betreft die betrekking hebben op het vieren van de eredienst.

  De gemeenteraad moet een wijziging van het meerjarenplan van een kerkbestuur goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen.

 • 13.

  2023_GR_00172 - Aanpassing MJP 2020-2026 versie kredieten 2023 - Goedkeuring

  De gemeente en het OCMW stellen een gezamenlijk meerjarenplan op zoals voorzien in het decreet lokaal bestuur.  In dit geïntegreerd geheel wordt nog wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW.  Bij een aanpassing van het meerjarenplan dient zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn eerst hun eigen deel van de aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen.
  De gemeenteraad dient het deel van het OCMW goed te keuren en ook het eigen deel vast te stellen zodat het AMJP 2020-2026 versie kredieten 2023 in zijn geheel vastgesteld wordt.
  Bepaalde kredieten van 2023 e.v. werden aangepast alsook het resultaat van de jaarrekening 2022 werd verwerkt.

 • 14.

  2023_GR_00174 - Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen Voortkapel - Borgstelling lening - Goedkeuring

  De kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen Voortkapel vraagt aan de gemeente om een borgstelling te verlenen voor een lening die de kerkfabriek zal aangaan om patrimonium aan te kopen.

 • 15.

  2023_GR_00144 - Academiereglement Academie Beeldende Kunst Westerlo - Goedkeuring

  Het schoolbestuur moet voor de Academie Beeldende Kunst Westerlo een academiereglement opstellen dat de betrekkingen regelt tussen het schoolbestuur en de leerlingen en desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben. Het huidige academiereglement is aan actualisatie toe.

 • 16.

  2023_GR_00146 - Arbeidsreglement Academie voor Beeldende Kunst Westerlo - Goedkeuring

  Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel van de Academie voor Beeldende Kunst Westerlo vast. Het herwerkte arbeidsreglement ligt ter goedkeuring voor.

 • 17.

  2023_GR_00167 - Aanwending van het werkingsbudget voor de aanwerving van leraars vierde graad in de Academie Beeldende Kunst van Westerlo. 6 PWB-uren. Schooljaar 2023-2024 - Goedkeuring

  De Academie Beeldende Kunst Westerlo vraagt voor de verdere uitbouw van de 4e graad (volwassenen) 6 PWB-uren extra voor schooljaar 2023-2024. We zouden willen opteren voor volledige aparte ateliers schilderkunst, tekenkunst, illustratie en projectatelier. Op deze manier kunnen cursisten een duidelijkere keuze maken op basis van interesse. De leerkracht kan pedagogisch nog meer kwaliteit bieden en er zijn meer keuzemogelijkheden voor de geïnteresseerde cursist. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn er 6 extra PWB-uren nodig.  

 • 18.

  2023_GR_00169 - Aanwending van het werkingsbudget voor de aanwerving van administratieve medewerkers in de Academie Beeldende Kunst van Westerlo. Schooljaar 2023-2024 - Goedkeuring

  Het schoolbestuur kan in elk onderwijsniveau haar werkingsmiddelen ook aanwenden om personeelsleden aan te werven.

 • 19.

  2023_GR_00158 - Samenwerkingsovereenkomst Bosgroep Zuiderkempen- gemeente Westerlo. Goedkeuring nieuwe overeenkomst.

  Samenvatting 

  De vzw Bosgroep Zuiderkempen stelt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor aan de gemeenten om de samenwerking eenvoudiger, duidelijker en eerlijker te maken. De werking volgt voortaan 2 sporen: bosbeheer en toegankelijkheid. Een deskundige opvolging van het bosbeheer moet leiden tot multifunctionele weerbare bossen. Toegankelijkheid van bossen zorgt voor verkoeling en ontspanning voor elke burger.  

 • 20.

  2023_GR_00148 - Aanvullend politiereglement betreft invoering of wijziging verkeersmaatregelen - Goedkeuring

  Aanvullend politiereglement betreft invoering of wijziging verkeersmaatregelen in : 

  • Bosstraat en Oevelse dreef
   • andere voorbehouden parkeerplaatsen, met voorbehoud voor schoolbussen tijdens welbepaald tijdsvenster
  • Gemeentestraat 
   • parkeerverbod met onderbroken gele strepen thv in- en uitrit van de gereglementeerde busparkeerplaats
   • parkeerplaats voorbehouden voor autobussen 
  • Nieuwland
   • parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 
  • E.J. Van Gansenstraat ter hoogte van parkeerstrook Delhaize 
   • parkeerverbod met de borden E1 en beperkt in tijd, wijziging dagen parkeerverbod
  • Zoerlering
   • parkeerplaatsen voorbehouden voor personenauto's 
   • parkeerplaats voorbehouden voor vrachtauto's 
  • Emiel Stalmanslaan 
   • parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 
  • Jagersweg, gedeelte tussen Gooreinde en Asberg
   • verkeer verboden in beide richtingen, met uitzondering voor plaatselijk verkeer
 • 21.

  2023_GR_00143 - Schoolreglementen gemeentelijke basisscholen Westerlo - Goedkeuring

  Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt. Het huidige schoolreglement (inclusief de infobrochure-afsprakennota) is aan actualisatie toe.

 • 22.

  2023_GR_00145 - Arbeidsreglement gemeentelijke basisscholen - Goedkeuring

  Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel van de gemeentelijke basisscholen van Westerlo vast. Het herwerkte arbeidsreglement ligt ter goedkeuring voor.

 • 23.

  2023_GR_00170 - Aankoop 2 perceeltjes grond gelegen op de voormalige stortsite Zoerle-Parwijs

  Op de oude gemeentelijke stortplaats van Zoerle-Parwijs liggen percelen die nog in eigendom zijn van privé personen. Om deze privé eigenaars te ontlasten van de verplichtingen is de gemeente Westerlo bereid om deze percelen aan te kopen. De broers Verheyen hebben 2 percelen liggen op deze site en zijn bereid om te verkopen volgens de waarde van het schattingsverslag opgemaakt door Plan2.

 • 24.

  2023_GR_00159 - Uitbreiding erfpachtovereenkomst vzw Blauwvoet Oevel met terreinen gelegen Ilsestraat - Goedkeuring

  In 1996 is er een erfpachtovereenkomst afgesloten tussen de vzw Blauwvoet en de gemeente Westerlo. In de jaren 2009, 2011 en 2023 zijn er aanpalende percelen bijgekocht die tot op heden niet zijn opgenomen in de erfpachtovereenkomst. Met deze uitbreiding worden de betrokken percelen dienstig als voetbalterreinen opgenomen in de erfpachtakte. 

 • 25.

  2023_GR_00173 - Aankoop Carrefoursite Westerlo Centrum - Goedkeuring

  Het pand op de Grote Markt 10, gekend als de Carrefoursite, staat momenteel leeg en de gemeente heeft interesse getoond in een eventuele aankoop. De bedoeling is om dit pand geheel of gedeeltelijk af te breken met het oog op het voorzien van een openbare parking. In tussentijd kan het pand nog dienen voor een tijdelijke gebruik door derden.

 • 26.

  2023_GR_00175 - Aankoop woning gelegen naast de pastorij van Voortkapel - Goedkeuring

  Naast de pastorij van Voorkapel ligt een kleine woning, in eigendom van de kerkfabriek van Voortkapel, die momenteel nog bewoond wordt. De huidige functie als woning is niet vergund en bovendien voldoet ze niet aan de minimale kwaliteitseisen. De gemeente wil deze woning aankopen en aan de huidige bewoner een geschikte woonplaats toewijzen. De woning zal dan afgebroken worden om zo de tuin van de pastorij te vergroten.

 • 27.

  2023_GR_00153 - Kosteloze verwerving van percelen grond gelegen Schietboomstraat - Goedkeuring

  Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning met een nieuwe aan te leggen wegenis vanuit de Schietboomstraat, afgeleverd op 13 februari 2006, dient dit wegtracé door de verkavelaars nog kosteloos te worden overgedragen aan de gemeente, zodat dit kan opgenomen worden in het openbaar domein. 

 • 28.

  2023_GR_00161 - Kosteloze verwerving van een strook grond gelegen op de hoek Stijn Streuvelsstraat - Nieuwebaan - Goedkeuring

  Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning, afgeleverd op 30 december 2019, met betrekking tot de percelen afdeling 1, sectie A, nummers 597F, 598C en 601B, dienen de verkavelaars een strook grond kosteloos af te staan aan de gemeente Westerlo. Deze strook grond wordt afgestaan ter inlijving bij het openbaar domein in functie van het realiseren van een rooilijn met een breedte van 10m ter hoogte van de weg Stijn Streuvelsstraat, zoals vastgelegd in het van toepassing zijnde goedgekeurd gemeentelijk rooilijnplan.      

 • 29.

  2023_GR_00163 - Kosteloze verwerving van een strook grond gelegen Bochtestraat - Goedkeuring

  Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning, afgeleverd op 13 januari 2020, met betrekking tot het perceel afdeling 1, sectie A, nummer 595D, dienen de verkavelaars een strook grond kosteloos af te staan aan de gemeente Westerlo. Deze strook wordt afgestaan ter inlijving bij het openbaar domein in functie van het realiseren van een rooilijn met een breedte van 12m ter hoogte van de weg Bochtestraat, zoals vastgelegd in het van toepassing zijnde goedgekeurd gemeentelijk rooilijnplan.  

 • 30.

  2023_GR_00152 - Opvolgingsrapportering meerjarenplan 2023 - Goedkeuring

  Artikel 263 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd. De opvolgingsrapportering is een weergave van de stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan. 

 • 31.

  2023_GR_00149 - Artikel 21. Frans De Cock. Afwerking en evaluatie van de weg- en rioleringswerken in Aug. Cannaertsstraat, Achterheide, Ploegstraat en aanpalende straten. Diverse problemen en opmerkingen (mbt afwatering, verkeersveiligheid, bermbeheer, opritten, …) alsook vragen en voorstellen. Afspraken mbt onderhoud en verantwoordelijkheden. Bespreking en beslissing.

 • 32.

  2023_GR_00176 - Artikel 21. Frans De Cock. De plaatsing van meerdere “hondenpoepzuilen” en van extra openbare vuilnisbakken in alle deeldorpen en op uitgekozen strategische locaties. Bespreking en beslissing.

 • 33.

  2023_GR_00177 - Artikel 21. Frans De Cock. Bestrijding van de Aziatische hoornaars in Westerlo. Terugbetaling aan de burgers door het gemeentebestuur van de brandweerkosten voor de verdelging van nesten Aziatische hoornaars op het grondgebied van Westerlo. Bespreking en beslissing.