Terug Gemeenteraad

ma 19/04/2021 - 20:00 digitaal (via teams)

Extra punten

Mededelingen

Openbare zitting

Secretariaat

Burgerzaken

 • De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging stelt dat alle eeuwigdurende concessies omgezet worden naar concessies voor 50 jaar. In onze gemeente zijn er in het verleden op 4 begraafplaatsen meerdere eeuwigdurende concessies afgesloten. Allemaal voor de datum van 20 juli 1971.

  Om de concessiehouders en de nabestaanden de kans te geven om hun aangekochte eeuwige concessie gratis voor 50 jaar te verlengen voeren we deze procedure uit. 

  De concessiehouders of de nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om de concessie niet te verlengen. Als de concessie niet wordt verlengd, zal het gemeentebestuur eigenaar worden van het grafmonument. Het gemeentebestuur heeft dan de mogelijkheid om het grafmonument verder te onderhouden, te restaureren of te verwijderen.

  De procedure zal via verschillende kanalen worden bekendgemaakt en zal 1 jaar ter kennisgeving aan het betrokken grafmonument en aan de inkom van de begraafplaats uitgehangen worden.

Cultuur

 • Volgens de zitting van 30 december 2020 gaat het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord om de vrijetijdsparticipatie van mensen in kansarmoede te verbeteren via een instap in het structurele project UITPas de Merode van de intergemeentelijke culturele samenwerking de Merode (IGCS). Met oog op een samenwerking met het UITnetwerk wordt de gemeente Westerlo gevraagd als een UITPartner een overeenkomst te sluiten met Publiq vzw. 

  Als UITPartner onderschrijft de gemeente Westerlo de missie van het UiTnetwerk om (meer) mensen (meer) zin te doen krijgen in (meer) cultuur en speelt een actieve rol in het verzamelen van het lokale cultuur- en vrijetijdsaanbod in de UiTdatabank en de kwaliteitscontrole op deze data. De gemeente Westerlo engageert zich ertoe om actief te werken aan cultuur- of bredere vrijetijdscommunicatie en doet dit minimaal door de publicatie van een gemeentelijke UITAgenda op de website www.westerlo.be. De generieke aandacht van de publicatie is gericht voor alle doelgroepen maar vooral gericht op ‘occasionele participanten’ die minder bekend/vertrouwd zijn met het aanbod, en met bijzondere aandacht voor kinderen en gezinnen. Hiervoor gebruikt de gemeente de beeldmerken en doorverwijzingen zoals bepaald in overleg met publiq vzw.

 • Retributie op het gebruik van evenementenzaal de Zoerla vanaf 18 januari 2021 als vaccinatiecentrum : goedkeuring tarief.

Milieu

 • De Vlaamse overheid plant een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de aanleg van nieuwe pijpleidingeninfrastructuur tussen Antwerpen en het Ruhrgebied.  

  De eerste stap is de planologische reservatie van een leidingenstrook met een breedte van 45 m.  Uit de plannen blijkt dat het traject op grondgebied Westerlo deel uitmaakt van 2 van de 3 alternatieven en voornamelijk bos-, natuur- en landbouwgebied zal doorkruisen. Het college nam op 2 april het principieel standpunt in om binnen de periode van publieke raadpleging bezwaar te formuleren en in te dienen. Het college vraagt aan de raad om dit standpunt te onderschrijven.

Mobiliteit

Overheidsopdrachten

 • Het door de gemeente aangestelde studiebureau Arat uit Herentals stelde een beheerplan op voor het Nieuw Kasteel, Kasteel van Gravin Jeanne de Merode. De opdracht voor de opmaak van het beheerplan heeft betrekking op alle elementen die expliciet vermeld zijn in het beschermingsbesluit 'Gemeentehuis van Westerlo met omgeving' van 25 juli 1984 alsook alle andere kenmerkende elementen met een bepaalde erfgoedwaarde binnen de contouren bepaald in het beschermingsbesluit.

  In het beheersplan is voorzien hoe we de komende 24 jaar ons erfgoed willen beheren. Dit laat toe om op termijn werken uit te voeren die passen in dit plan om zo tot een harmonieus geheel te komen. Acties die in een beheersplan staan, zijn niet verplicht uit te voeren, maar kunnen sneller vergund en/of gesubsidieerd worden.

  Het agentschap Onroerend Erfgoed kende een onderhoudspremie toe voor de opmaak van dit beheerplan.

 • De gemeenteraad verleende op 16 december 2019 goedkeuring aan de ontwerpen voor de rioleringsprojecten in A. Cannaertsstraat ea (A215126) en Achterheide (A215072) te Heultje, die werden samengevoegd tot één aanbestedingsdossier met gemeente Westerlo als bouwheer. VMM verleende goedkeuring aan beide dossiers.

  Door de toetreding tot Pidpa-HidroSan is Pidpa sinds 1 januari 2021 rioolbeheerder voor alle activiteiten inzake watersanering in Westerlo. Pidpa zal nu als bouwheer fungeren voor beide dossiers. De gemeente wenst gelijktijdig de bovenbouw van deze straten aan te pakken en dit samen met de werken van Pidpa. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en gemeente Westerlo voor de gezamenlijke uitvoering van deze werken goed te keuren.

 • De gemeenteraad verleende op 16 december 2019 goedkeuring aan de ontwerpen voor de rioleringsprojecten in A. Cannaertsstraat ea (A215126) en Achterheide (A215072) te Heultje, die werden samengevoegd tot één aanbestedingsdossier met gemeente Westerlo als bouwheer. VMM verleende goedkeuring aan beide dossiers.

  Door de toetreding tot Pidpa-HidroSan is Pidpa sinds 1 januari 2021 rioolbeheerder voor alle activiteiten inzake watersanering in Westerlo. Pidpa zal nu als bouwheer fungeren voor beide dossiers waardoor aanpassingen aan het dossier nodig waren. Gelijktijdig werd het aangepast aan de laatste versie van het standaardbestek 250.

  Het desbetreffend herwerkt bestek K-21-028 en de plannen liggen ter goedkeuring voor.

Personeel

Ruimtelijke Ordening

Staf

Toegevoegde agendapunten raadsleden

Besloten zitting

Ruimtelijke Ordening