Terug
Gepubliceerd op 20/05/2020

2020_RMW_00012 - Levering van airco's voor het woonzorgcentrum en het sociaal administratief centrum te Westerlo. Goedkeuring lastvoorwaarden en plaatsingswijze - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 02/03/2020 - 20:15 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Guy Van Hirtum, Tinne Wuyts, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Kristof Welters, Clyde Tai-Apin, Paul Helsen, Frans De Cock, Harri Verbraecken, Winny Van Calster, Iris De Wever, Nancy Van Hoof, Marleen Nevelsteen, Marie Michiels, Hans Van Lommel, Laura Tops, Patrick Vercauteren, Giel Van den Broeck, Bert Wellens, Marc Gouwkens, Maïte Croux, Chris Beenens, Ronny Goossens, Maurice Van Hemelen, Jo Vankrunkelsven

Verontschuldigd

Flor Celen, Myriam Valgaeren, Katrijn van Riet

Secretaris

Jo Vankrunkelsven

Stemming op het agendapunt

2020_RMW_00012 - Levering van airco's voor het woonzorgcentrum en het sociaal administratief centrum te Westerlo. Goedkeuring lastvoorwaarden en plaatsingswijze - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Guy Van Hirtum, Tinne Wuyts, Filip Verrezen, Kelly Verboven, Kristof Welters, Clyde Tai-Apin, Paul Helsen, Frans De Cock, Harri Verbraecken, Winny Van Calster, Iris De Wever, Nancy Van Hoof, Marleen Nevelsteen, Marie Michiels, Hans Van Lommel, Laura Tops, Patrick Vercauteren, Giel Van den Broeck, Bert Wellens, Marc Gouwkens, Maïte Croux, Chris Beenens, Ronny Goossens, Maurice Van Hemelen, Jo Vankrunkelsven
Stemmen voor 24
Winny Van Calster, Clyde Tai-Apin, Iris De Wever, Kristof Welters, Kelly Verboven, Filip Verrezen, Guy Van Hirtum, Frans De Cock, Harri Verbraecken, Patrick Vercauteren, Tinne Wuyts, Giel Van den Broeck, Maurice Van Hemelen, Ronny Goossens, Marleen Nevelsteen, Marie Michiels, Marc Gouwkens, Maïte Croux, Hans Van Lommel, Chris Beenens, Nancy Van Hoof, Paul Helsen, Laura Tops, Bert Wellens
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_RMW_00012 - Levering van airco's voor het woonzorgcentrum en het sociaal administratief centrum te Westerlo. Goedkeuring lastvoorwaarden en plaatsingswijze - Goedkeuring 2020_RMW_00012 - Levering van airco's voor het woonzorgcentrum en het sociaal administratief centrum te Westerlo. Goedkeuring lastvoorwaarden en plaatsingswijze - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Om het binnenklimaat van de overige verdiepingen verder te optimaliseren, is het noodzakelijk dat een aircosysteem geïnstalleerd wordt in de bewonersgangen van de 1e verdieping en het gelijkvloers. De installatie zal per verdieping bestaan uit 6 sets, bestaande uit 1 plafondunit met bijhorende buitenunit en een vermogen van 6kW/set. De buitenunits komen op het dak te staan, zodat de lawaaihinder voor de bewoners, bezoekers en medewerkers zo beperkt mogelijk is. Voor het sociaal administratief centrum verloopt de plaatsing van de buitenunit langsheen de buitenmuur. Bij de keuze van de airco wordt geopteerd voor een efficiënte (COP koeling +4) en een zo ecologisch mogelijke (A++) uitvoering. De kostprijs voor de levering van het aircosysteem, installatie, boringen, keuringen en verplichte druk- en lektesten en onderhoudscontract (5 jaar) wordt geraamd op 80 290,00 euro excl 12% btw (stelsel BTW verlegd) of 89 924,80 euro incl 12% btw (stelsel btw verlegd) waardoor de opdracht kan gegund worden bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139 000,00 euro niet). De technische dienst heeft in samenwerking met de dienst overheidsopdrachten een bijzonder bestek voor leveringen opgesteld met als voorwerp 'Levering en plaatsing van airco's voor het woonzorgcentrum en het sociaal administratief centrum te Westerlo' met ref 2020-002.

Juridische grond

*Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en latere wijzigingen.
*De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; meer bepaald artikel 42, §1,1°a) (de goed te keuren uitgave excl btw bereikt de drempel van 139 000 euro excl btw niet ) waarbij de opdracht wordt gegund bij wijze een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
*Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
*Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen. 
*Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Westerlo dd 27 mei 2009, gewijzigd bij de besluiten van 26 juni 2013 en 30 oktober 2013 en 2 september 2019 waarbij het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt gedefinieerd en waarin de gevallen worden opgesomd die van een voorafgaand visum door de financieel beheerder worden vrijgesteld.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de lastvoorwaarden en plaatsingswijze voor de overheidsopdracht voor levering met als voorwerp 'Levering en plaatsing van airco's voor het woonzorgcentrum en het sociaal administratief centrum' met ref 2020-002, goed. De totale waarde van de opdracht wordt geraamd op 80 290,00 euro excl 12% btw of 88 768,62 euro incl 12% btw (stelsel btw verlegd) met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als plaatsingswijze.

Artikel 2

De totale geraamde kostprijs bedraagt 80 290,00 euro excl 12% btw of 89 924,80 euro incl 12% btw (stelsel btw verlegd) en is voorzien in de meerjarenplanning. De kosten kunnen verrekend worden op het investeringsbudget onder actienummers Actie000149 en Actie000264. Het onderhoudscontract kan verrekend worden onder exploitatiebudget Actie000194.

Artikel 3

Het vast bureau wordt gevraagd de onderhandelingsprocedure op te starten en de lijst met aan te schrijven ondernemers samen te stellen.